1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Izdajatelj:  EKONOMSKA ŠOLA CELJE, Kosovelova ulica 4, 3000 Celje
Zakoniti zastopnik, ki ga je sprejel: Marjeta Nosan, ravnateljica-direktorica

Telefon: 03 620 02 00 ali 03 548 29 30
Fax: 03 544 16 45
Matična številka: 6280684000
Davčna številka: 56965346
Številka TRR: 011006000041830
Spletne strani:  www.escelje.si
Odgovorna oseba: Marjeta Nosan, ravnateljica-direktorica
Datum prve objave kataloga: 1. 1. 2013
Datum zadnje spremembe: 1. 1. 2016
Dostopnost kataloga:   
Spletna stran: www.escelje.si
V fizični obliki: v tajništvu šole na naslovu Ekonomska šola Celje, Kosovelova ulica 4, 3000 Celje.

Pristojne osebe za posredovanje informacij javnega značaja in informacij za medije:
Ravnateljica-direktorica Marjeta Nosan, Ekonomska šola Celje, Kosovelova ulica 4, 3000 Celje,
e-naslov: metka.nosan@escelje.si, telefon: 03 620 02 04.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 2.a   Organigram organa – slika prikazuje organigram in podatke o zavodu

2.b    Podatki o organizaciji zavoda                      

Zavod je ustanovljen za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na področju izobraževanja na podlagi izobraževalnih in študijskih programov, ki jih v izvajanje določi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

Delovno področje:

 • srednješolsko splošno izobraževanje,
 • srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
 • višješolsko izobraževanje (redni, izredni študij),
 • dejavnost knjižnice,
 • dejavnost Centrale učnih podjetij Slovenije,
 • izobraževanje odraslih.

Seznam notranjih organizacijskih enot

Zavod skladno s Sklepom o ustanovitvi sestavljata naslednji enoti:

 • Gimnazija in srednja šola, Kosovelova ulica 4, 3000 Celje  in
 • Višja strokovna šola, Mariborska cesta 2, 3000 Celje.

Organi zavoda:

Ravnateljica-direktorica šole: Marjeta Nosan
Ravnatelj višje strokovne šole: mag. Bojan Sešel
Pomočnica ravnateljice: Simona Sever Punčoh
Svet šole: predsednica Jasmina Bornšek
Komisija za kakovost zavoda: predsednica Sonja Salobir Lindsay
Šolski razvojni tim: Simona Sever Punčoh

Vsaka od organizacijskih enot ima svoje organe, določene s Sklepom o ustanovitvi zavoda.

2.c     Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij  javnega značaja:

Ravnateljica-direktorica: Marjeta Nosan metka.nosan@escelje.si
Ravnatelj višje strokovne šole: mag. Bojan Sešel  bojan.sesel@escelje.si
Pomočnica ravnateljice: Simona Sever Punčoh        simona.sever-puncoh@escelje.si

Uradne ure v tajništvu SŠ:

Za kandidate za področje srednjega izobraževanja vsak delovni dan v času pouka od 9.00 do 11.00 osebno ali po telefonu številka 03/620 02 00, 03/548 29 30. V času počitnic pa po predhodnem razporedu.

Uradne ure v referatu VSŠ:

Za kandidate za področje višjega strokovnega izobraževanja vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ter vsak torek od 14.00 do 16.00 osebno ali po telefonu številka 03/428 54 50. V času počitnic pa po predhodnem razporedu.

Uradne ure za izobraževanje odraslih:

Za udeležence izobraževanja odraslih, in sicer

 • ponedeljek, od 13.00 do 14.30
 • torek, od 8.00 do 9.30
 • sreda od 13.00 do 14.30
 • četrtek, od 13.00 do 14.30
 • petek, od 8.00 do 9.30

osebno ali po telefonu številka 03 620 02 17 oz. 041 329 445. V času šolskih počitnic ni uradnih ur.    

2.d   Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja ministrstva

Povezave na področju šolstva:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si
Republiški izpitni center: http://www.ric.si
Zavod za šolstvo: http://www.zrss.si
Center za poklicno izobraževanje: http://www.cpi.si
Uradni list RS: http://www.uradni-list.si
Državni zbor: http://www.dz-rs.si

2.e   Druge povezave:                                             

EU portal http://europa.eu
Mestna občina Celje http://www.celje.si

2.f    Drugi pomembnejši akti in predpisi:

Publikacija šole (spletna stran).
Letni delovni načrt (spletna stran).
Poslovni in finančni načrt za tekoče leto (se vodi v papirni obliki).
Šolska kronika se vodi za organizacijsko enoto GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA ter za organizacijsko enoto VIŠJA STROKOVNA ŠOLA (vodi se v papirni obliki).
Dolgoročni razvojni program za obdobje 2013-2018 (vodi se v papirni obliki).

2.g   Seznam javnih evidenc, s katerimi razpolaga zavod:

Zavod ne vodi  oziroma ne upravlja z javno evidenco.

2.h   Seznam drugih informativnih zbirk podatkov

Program KPIS, program SAOP, e-Asistent, CEUVIZ.

2.i    Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

SKLOPI INFORMACIJ

Šolski in študijski koledar.
Predmetniki.
Zloženke o predstavitvi poklicev in programov.
Vodnik po študiju.
Individualne govorilne ure.
Seznam razrednikov.
Čas trajanja pouka (naveden v šolski publikaciji).
Cenik izobraževanja odraslih za tekoče šolsko leto, cenik storitev za Višjo strokovno šolo za tekoče študijsko leto, cenik maturitetnih izpitov.
Podatki pomembnejših dogodkov v zavodu: povezava na spletni strani www.escelje.si

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Večina informacij je dostopna na spletu, del pa v papirni obliki, ki jih hrani zavod. Informacije  lahko zahteva kdorkoli. Zavod bo posredoval informacije v pisni obliki oziroma bo usmeril zainteresirano osebo na ustrezno spletno stran zavoda.

Zahtevo je možno vložiti v pisni obliki na ustreznem obrazcu na naslov Ekonomska šola Celje, Kosovelova ulica 4, Celje, telefon: 03 620 02 00 ali 03 548 29 30, fax: 03 544 16 45, spletna stran: www.escelje.si.

Pri ugotavljanju stroškov za posredovanje informacij javnega značaja se uporablja neposredno Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS št. 24/16).

 4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 Programi in poklici, ki jih izobražujemo, število prostih vpisnih mest, število začetnih letnikov, število zaključnih letnikov, šolski/študijski koledar, govorilne ure, število zaposlenih, e-naslovi…

Doslej ni bilo prejetih zahtev za informacije javnega značaja.

5. STROŠKOVNIK in CENIK materialnih stroškov  (36. člen ZDIJZ-UPB2) posredovanja informacij javnega značaja IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Stroškovnik  o posredovanju informacije javnega značaja  je objavljen kot PRILOGA 1 tega  kataloga.
Cenik za ponovno uporabo informacij  je zajet v stroškovniku.