Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola izvaja tri študijske programe. Študij traja dve leti, diplomanti pa pridobijo raven izobrazbe 6/1.

Program EKONOMIST z dvema moduloma, ki se izvaja za redni in izredni študij

  • Tehnični komercialist

Diplomant pridobi kompetence za opravljanje najrazličnejših vodstvenih poslov tako v komerciali (na področju nabave in prodaje) kot trženju.

  • Računovodja

Diplomant osvoji vsa potrebna znanja za samostojno vodenje računovodstva v  manjših gospodarskih  družbah, pri samostojnih podjetnikih ali v javnih zavodih. Prav tako ima veliko možnosti za samozaposlitev.
Strokovni naziv je ekonomist/ekonomistka (ekon.). Priloga k diplomi pa dokazuje strokovna znanja s področja komerciale oziroma računovodstva.

 Program ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE, ki se izvaja za izredni študij

Diplomanti so usposobljeni za organiziranje in koordiniranje aktivnosti programov socialne pomoči s ciljem vključevanja posameznikov in skupin v socialno mrežo. Program je praktično naravnan in nudi dobre zaposlitvene možnosti v najrazličnejših ustanovah, kot so: centri za socialno delo, nevladne organizacije in društva, domovi za starejše ljudi, podjetja in centri za pomoč ljudem doma, mladinski domovi, varne hiše, krizni centri, materinski domovi.
Strokovni naziv je organizator socialne mreže/organizatorka socialne mreže (org. soc.).

Program VAROVANJE, ki se izvaja za izredni študij

Diplomanti so usposobljeni za

  • načrtovanje, organiziranje in izvajanje: varovanja oseb (varnostnik telesni stražar – body guard), varovanja ljudi in premoženja, prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, varovanja javnih zbiranj,
  • upravljanje z varnostno nadzornim centrom,
  • načrtovanje varnostnih sistemov in
  • izvajanje sistemov tehničnega varovanja.

Strokovni naziv je inženir varovanja/inženirka varovanja (inž. var.).