Predstavitev izobraževalnih programov:

  •  Ekonomska gimnazija

Izobraževanje traja štiri leta in se zaključi z maturo.

Program pripravlja dijake za nadaljevanje izobraževanja na univerzi ali na visokih šolah . Pri dijakih spodbuja ustvarjalnost in razvija znanja , sposobnosti, spretnosti ter druge osebnostne lastnosti  potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju.

S tem programom dijaki pridobijo splošna znanja, temeljno-ekonomska znanja, razvijajo analitično mišljenje, organizacijsko vodstvene sposobnosti, sposobnosti timskega povezovanja, podjetne lastnosti in menedžerske spretnosti.

  • Tehnik varovanja – SSI

Izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s poklicno mature

Široka znanja in usposobljenost na področju tehnike, informatike, komunikacije in organizacije ter specifična znanja s področja tehničnega in fizičnega varovanja, ki jih tehnik varovanja pridobi v času izobraževanja v šoli in pri delodajalcih, mu  nudijo možnosti zaposlitve v zasebnih varnostnih službah in drugih gospodarskih družbah na področju varnosti in varovanja kot so: agencije za varovanje, podjetja, javni zavodi, banke, vojska, gasilci.

Program je primeren je tako za fante kot za dekleta, ki jih zanimajo tehnološka znanja in delo z ljudmi ter si želijo pridobiti organizacijske in komunikacijske veščine pa tudi znanja iz sodobne komunikacijske tehnologije.

  • Ekonomski tehnik -SSI

Izobraževanje traja štiri lete in se zaključi s poklicno maturo.

Ekonomski tehniki se zaposlujejo v računovodstvu, finančni operativi podjetij, v bančništvu, zavarovalništvu in poštni dejavnosti. Opravljajo delo trgovskih potnikov, delajo v špediciji in na carini.

V tem programu dijaki osvojijo praktično in teoretično znanje za delo v proizvodnih in storitvenih podjetjih, v javnih zavodih in v javni upravi. Razvijajo sposobnosti za poslovno nastopanje, stike z javnostjo, znajo analizirati poslovne situacije, razvijajo podjetniško miselnost, sposobnosti za samostojno delo in odgovornost za skupinsko delo.

  • Trgovec – SPI

Izobraževanje traja tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom.

Prodajalci se zaposlujejo v trgovinskih podjetjih v  različnih blagovnih strokah: živilski, tekstilni, kemijski, kozmetični, avtomobilski, elektrotehnični, računalniški, papirništvu.

Dijaki pridobijo znanja trgovinskega poslovanja, estetskega urejanja izložb in prodajnega prostora, poznavanje blaga in svetovanje strankam, spoznajo psihologijo prodaje, predpise v trgovinskem poslovanju, razvijajo podjetniško miselnost, sposobnost komuniciranja in splošnih spretnosti za njihovo poklicno kariero.

  • Administrator – SPI

Izobraževanje traja tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom.

Administratorji se zaposlujejo predvsem v malih in srednjih podjetjih za opravljanje raznovrstnega dela pri upravljanju podjetij. Administratorji so usposobljeni za delo na področju podjetništva v pogojih sodobnega gospodarstva.

V programu administrator dijaki razvijejo učinkovito komuniciranje s poslovnimi partnerji v slovenskem in dveh tujih jezikih, pridobijo sposobnosti prilagajanja spremembam na področju podjetništva in sposobnosti obvladovanja sodobne informacijske tehnologije. Naučijo se obvladovati raznovrstna praktična in operativna administrativna in tajniška dela.

  • Ekonomski tehnik – PTI

Izobraževanje traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo.

Ekonomski tehniki se zaposlujejo in opravljajo svoje delo v kadrovski službi, računovodstvu in finančni operative podjetij, v bančništvu, zavarovalništvu in PTT-dejavnosti. Usposobljeni so za delo trgovskih potnikov in delo v komerciali podjetij ter v špediciji in carini. Svoje delo opravljajo v proizvodnih in storitvenih podjetjih, zavodih in javni upravi.

V programu ekonomski tehnik dijaki pridobijo znanja, ki jim omogočajo samostojno opravljanje dela v okviru poklicnih kompetenc, spoznajo metode pravočasnega spremljanja poslovanja podjetja in ugotavljajo uspešnost poslovanja podjetja. Spoznajo osnove trženja, zbiranja in uporabe tržnih informacij. Usposobijo se za pripravo sestankov, pisanje zapisnikov, oblikovanje sklepov. Osvojijo temeljna znanja o distribuciji proizvodov in tržnem komuniciranju.

  • Maturitetni tečaj

Izobraževanje traja eno leto in omogoča pripravo na maturo.

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:
– srednjo poklicno,
– srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje,
– tretji letnik gimnazije, če je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto
– četrti letnik programa Waldorfske gimnazije,
– kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije.

  • Poklicni  tečaj za poklic ekonomski tehnik

Izobraževanje traja eno leto in se zaključi s poklicno maturo.

V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:
– četrti letnik gimnazije,
– zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.